นโยบายการสั่งซื้อสินค้า

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการของแบรนด์ กานต์
วันที่มีผลบังคับ คือ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด คือ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับปัจจุบันระบุเงื่อนไขและข้อตกลงที่แบรนด์ กานต์ ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นหรือจดทะเบียนตามกฎหมายของไทย (ต่อจากนี้ให้เรียกว่า "แบรนด์ กานต์") ใช้บังคับกับการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ www.goldbygarn.com และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แอปพลิเคชันที่ใช้งานบนเว็บและบนโทรศัพท์มือถือ (ต่อจากนี้ให้เรียกรวมกันว่า "แพลตฟอร์ม") ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการบริการโดยรวมทั้งหมดก่อนการใช้งานแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานทุกรายต้องตกลงว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการบริการฉบับปัจจุบัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ให้ถือว่าเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ประกอบรวมถึงนโยบายอื่นใดที่แบรนด์กานต์ใช้ เช่น นโยบายการรักษาความลับของบริษัท โดยแต่ละนโยบายดังกล่าวให้ถือว่าผนวกรวมอยู่ในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการโดยการอ้างอิง

1. บทนำ
แบรนด์ กานต์ ซึ่งประกอบธุรกิจในนามและเป็นที่รู้จักกันในนาม โกลด์บายกานต์ มีความเชี่ยวชาญในด้านงานฝีมือทองรูปพรรณจิวเวลรีคุณภาพสูงเป็นพิเศษ ทองรูปพรรณจิวเวลรีแต่ละชิ้นทำขึ้นโดยช่างฝีมือที่มีทักษะความชำนาญสูง
ปัจจุบันแบรนด์ กานต์ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการหล่อทองรูปพรรณจิวเวลรี 96.5% โดยเฉพาะแหวน จี้ และต่างหู แบรนด์ กานต์ มีชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมาตรฐานการผลิตที่บริษัทยึดถือ 

1.1 มาตรฐานการผลิต
ทองรูปพรรณจิวเวลรี 96.5% เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานของแบรนด์ กานต์ ซึ่งผลิตเครื่องประดับตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
- ISO 9001 ว่าด้วยกระบวนการและระบบการผลิตที่ใช้
- ISO 14001 ว่าด้วยความยั่งยืน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และกระบวนการจัดการของเสีย
- ISO 27001 ว่าด้วยความปลอดภัยของสานสนเทศและข้อมูล และ
- ระดับอุตสาหกรรมสีเขียวโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิต

1.2 มาตรฐานคุณภาพ
แบรนด์ กานต์ มีประสบการณ์มากกว่าห้า (5) ปี ในการผลิตทองรูปพรรณจิวเวลรีและให้บริการร้านทองค้าส่งทองจำนวนมาก 
 แบรนด์ กานต์ พัฒนาแบรนด์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ชื่อ กานต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทองรูปพรรณจิวเวลรีที่ไม่เป็นรองใครด้วยมาตรฐานความเป็นเลิศ แบรนด์กานต์ถือคติ รังสรรค์ด้วยความเป็นเลิศ ประดับสวมใส่อย่างภาคภูมิ - กานต์ ที่ที่คุณภาพสืบต่อมารุ่นสู่รุ่น

1.3 พันธกิจและค่านิยมของแบรนด์ กานต์
พันธกิจของแบรนด์ กานต์ คือ การสร้างมาตรฐานคุณภาพงานหัตถกรรมทองรูปพรรณจิวเวลรีที่ไม่เป็นรองใคร ภายใต้แบรนด์ กานต์ ที่มีชื่อเสียง ในการทำงานร่วมกับทีมช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญสูง แบรนด์ กานต์ ได้สร้างสรรค์ผลงานอันวิจิตรบรรจงที่ได้เรียงร้อยความหรูล้ำสมัยและความสง่างามไว้ด้วยกัน

ด้วยการปฏิบัติตาม มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 27001 แบรนด์ กานต์ จึงกล้ารับประกันกระบวนการผลิตที่ทั้งโปร่งใสและปลอดภัย นอกจากนี้ แบรนด์กานต์ยังมีความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้ได้รับการรับรองระบบอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ที่ได้รับการยอมรับ แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของ แบรนด์กานต์ในการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ
แบรนด์ กานต์ มุ่งมั่นที่จะรักษามรดกแห่งความเป็นเลิศในด้านงานฝีมือทองรูปพรรณจิวเวลรี ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด เกินความคาดหวังของลูกค้า และพิสูจน์ให้เห็นว่ากานต์เป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์แบบและความภาคภูมิใจ

2. แพลตฟอร์ม เครื่องมือ และคุณลักษณะ
แพลตฟอร์มทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างร้านทองค้าปลีก (ตามคำจำกัดความต่อจากนี้) และร้านทองค้าส่ง (ตามคำจำกัดความต่อจากนี้) แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ร้านทองค้าปลีกสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ กานต์ และรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากการขายส่งที่กำหนด ร้านทองค้าส่งจะต้องมีความสามารถในการรวบรวมและจัดหาสินค้าตามคำสั่งซื้อของร้านทองค้าปลีก

แบรนด์ กานต์ อาจเผยแพร่เครื่องมือหรือคุณสมบัติใหม่ ๆ บนแพลตฟอร์มหรือเผยแพร่แพลตฟอร์มเวอร์ชันใหม่เมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของตน เครื่องมือ คุณลักษณะ และเวอร์ชันใหม่ของแพลตฟอร์มให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้และนโยบายอื่นใดที่แบรนด์ กานต์ ใช้บังคับ

3. คำจำกัดความ
เมื่อนำมาใช้ในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ คำที่จำกัดความไว้ต่อไปนี้ ให้มีคำจำกัดความตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง   

“แคมเปญ” หมายถึง การส่งเสริมการขาย แคมเปญ และการแข่งขันใด ๆ ที่จัดทำโดย แบรนด์กานต์

“ข้อพิพาท” หมายถึง ข้อพิพาท ข้อเห็นต่าง และ/หรือข้อเรียกร้องระหว่างผู้ใช้งานรายหนึ่ง ๆ และแบรนด์กานต์ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้

“คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ส่งจาร้านทองค้าปลีกโดยใช้หรือผ่านทางแพลตฟอร์มและอยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไข และข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้

“ผลิตภัณฑ์” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตโดยแบรนด์ กานต์ ซึ่งมีคุณลักษณะและระบุรายการไว้บนแพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แหวน ต่างหู จี้ และทองรูปพรรณจิวเวลรี 96.5% อื่น ๆ

“ร้านทองค้าปลีก” หมายถึง ร้านทองค้าปลีกที่ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม และผู้ที่ประสงค์ที่จะสั่งซื้อหรือได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับผู้ใช้สินค้าและลูกค้า

“กฎ” หมายถึง ชุดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ แบรนด์ กานต์ กำหนดสำหรับแคมเปญใด ๆ

“เงื่อนไข” หรือ “เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ” หมายถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ฉบับล่าสุด และให้รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขและการเพิ่มเติมเพิ่มเติมเนื้อหาใด ๆ และทั้งหมดที่ที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว

“เว็บไซต์บุคคลภายนอก” หมายถึง เว็บไซต์บุคคลภายนอก เครือข่าย ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ระบบ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงหรือมีการอ้างอิงถึงบนแพลตฟอร์ม

“ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงทั้งร้านทองค้าปลีกและร้านทองค้าส่ง โดยไม่มีความแตกต่างกัน คำว่า “ผู้ใช้งานแต่ละราย” หรือ “ผู้ใช้งานรายหนึ่ง” หมายถึง ผู้ใช้แพลตฟอร์มแต่ละราย

“ร้านทองค้าส่ง” หมายถึง พันธมิตรลงทะเบียนของ  แบรนด์ กานต์ ที่มีคุณสมบัติในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับร้านทองค้าปลีกตามข้อเงื่อนไขและข้อตกลงนี้เหล่านี้

4. การใช้บังคับเงื่อนไขและข้อตกลงนี้
เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ให้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันและใช้บังคับระหว่างผู้ใช้งานและแบรนด์ กานต์ ผู้ใช้งานรับทราบว่าแบรนด์ กานต์ ไม่ผูกพันตนกับข้อตกลง ข้อกำหนดเงื่อนไข หรือนโยบายอื่นใด นอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับปัจจุบันและนโยบายใด ๆ ที่ แบรนด์ กานต์ ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ใช้งานตกลงที่จะอ่านและทบทวนเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้โดยครบถ้วนก่อนที่จะใช้งานแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ ผู้ใช้งานควรอ่านและทบทวนเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้เป็นระยะ เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดต่าง ๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับล่าสุด

5. การยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนี้
ในการเข้าถึง เข้าชม เรียกดู หรือใช้งานแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานยืนยันว่า ตนได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการนี้ โดยครบถ้วนแล้ว เมื่อเลือกช่องยอมรับตรงส่วนท้ายของเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานรับทราบว่า ตนยินยอมผูกพันตนตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการนี้ เสมือนการลงนามด้วยตนเอง

ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มจะต้องซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และภาระผูกพันที่กำหนดไว้ ในเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการนี้และนโยบายอื่น ๆ ที่แบรนด์ กานต์ พัฒนาขึ้น ซึ่งสามารถเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์ม 
หากผู้ใช้งานไม่เห็นชอบกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานทำได้เพียงไม่เข้าถึงหรือไม่ใช้งานแพลตฟอร์ม

6. การปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขและข้อตกลง
แบรนด์ กานต์ อาจปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของตน ด้วยเหตุนี้ แบรนด์ กานต์ อาจปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุดจะเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม ส่วนหัวของเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการจะต้อง ระบุวันที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขล่าสุด
การปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการให้มีผลบังคับและมีผลผูกพัน ณ วันที่ที่ระบุไว้ในส่วนหัว หากผู้ใช้งานใช้งานแพลตฟอร์ม หลังจากการเผยแพร่เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จะถือว่าผู้ใช้งานยินยอมผูกพันตนต่อเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับปรับปรุงแก้ไขนั้น

7. สินค้า
แพลตฟอร์มจะแสดงรายการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งร้านทองค้าปลีกสามารถสั่งซื้อได้ รายการผลิตภัณฑ์แต่ละรายการจะมีรูปภาพ คำอธิบาย ราคา (สำหรับส่งเสริมการขาย) และสถานะความพร้อมในการสั่งซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจซื้อได้อย่างโปร่งใส

ผลิตภัณฑ์จะมีการจัดหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและสืบค้น ซึ่งจะช่วยให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ดียิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่มีพร้อมจำหน่ายจะได้รับการจัดแสดงตามความนิยม โดยเริ่มจากงานออกแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดและสินค้าที่ขายดีที่สุดห้าสิบ (50) อันดับแรก

ก. ความพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มจะขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์บางอย่างให้จัดอยู่ในรายการภายใต้หมวดหมู่ ของรุ่นที่ขายดีที่สุดตลอดกาล ผลิตภัณฑ์เช่นว่านี้ จะต้องมีการนำมาเติมอย่างต่อเนื่องและพร้อมจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ ผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในรายการรุ่นที่ขายดีที่สุดตลอดกาลจะได้รับการแก้ไขเป็นประจำทุกปีโดยคำนึงถึงความนิยมของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ จะต้องมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นประจำทุกเดือน ดังนั้น และเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น จะมีการออกแบบใหม่สามสิบ (30) แบบต่อเดือนที่เปิดตัวโดยแบรนด์ กานต์

นอกจากนี้ แบรนด์ กานต์ คาดว่าจะเปิดตัวงานออกแบบใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกห้า (5) รายการเป็นประจำทุกเดือน การแนะนำและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และความถี่ของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของแบรนด์ กานต์ งานออกแบบที่เหลือให้สร้างขึ้นตามข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์แบรนด์ กานต์ จะแนะนำงานออกแบบใหม่ โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่ายที่มีจำนวนจำกัด และเมื่องานออกแบบดังกล่าวจำหน่ายหมดแล้ว โดยสต็อกสินค้าของผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างเช่นว่านั้นอาจมีหรือไม่มีจำหน่ายอีกแล้วหลังจากนั้น

ข. สื่อสังคม
แบรนด์ กานต์ จะเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ และวิดีโอบนช่องทาง Facebook ของบริษัทเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เนื้อหา ข้อมูล ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร กิจกรรม กิจกรรมแคมเปญระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) และเรื่องอื่นที่คล้ายคลึงกัน

นอกจากนี้ แบรนด์ กานต์ ยังมีช่องทางสื่อ Instagram โดยที่แบรนด์ กานต์ จะสร้างภาพถ่าย Lifestyle pack shot ที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์ ของแบรนด์และเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ที่เป็นแนวเดียวกัน

ทุก ๆ เดือน ช่อง TikTok ของ แบรนด์กานต์จะเน้นแคมเปญผลิตภัณฑ์คูปองลดราคาด้วยการถ่ายทอดสดเพื่อสนับสนุนการขายของพันธมิตรร้านทองค้าปลีกที่ได้รับสิทธิพิเศษของบริษัทและสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์

ค. แคมเปญและการส่งเสริมการขาย
แคมเปญใด ๆ ที่ดำเนินการโดยแบรนด์ กานต์ อยู่ภายใต้กฎที่แบรนด์ กานต์ ใช้บังคับสำหรับแคมเปญดังกล่าวนั้นโดยแต่ละแคมเปญจะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของแคมเปญนั้น ๆ  เว้นแต่แบรนด์ กานต์ จะระบุเป็นอย่างอื่น ผู้เข้าร่วมในแคมเปญจะต้องปฏิบัติตามกฎที่ใช้บังคับ ในการเข้าร่วมแคมเปญใด ๆ ผู้เข้าร่วมแต่ละรายตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะปฏิบัติตามกฎที่แบรนด์ กานต์ กำหนดไว้ แบรนด์ กานต์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงกฎเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของบริษัท

ง. การรับประกันผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกจัดไว้ในหมวดมาตรฐานแบบ All-New 7 จะอยู่ภายใต้บังคับการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขและ ข้อตกลงการใช้บริการนี้

เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์เป็นงานฝีมือ จึงมีความเป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์จะมี ความแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อย ความแตกต่างกันของผลิตภัณฑ์เล็กน้อยอาจประกอบด้วยรายละเอียดการตกแต่ง เช่น สี พื้นผิว ความรู้สึก และขนาด ผู้ใช้รับทราบว่าขนาดกว้างยาวและหนาของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามขนาดของผลิตภัณฑ์ การปรับแต่งผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามเวอร์ชันที่แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์เดียวกันในวันที่วางจำหน่ายที่แตกต่างกัน รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ กัน ของเพชรคิวบิก เซอร์โค-เนีย (CZ)

แบรนด์ กานต์ จะไม่รับคืนสินค้าหากมีความแตกต่างเล็กน้อยในแต่ละตัวชิ้นงานตามที่ระบุไว้ข้างต้น   แต่อย่างไรก็ตาม แบรนด์ กานต์ รับประกันความพึงพอใจของร้านทองค้าปลีกและยอมรับการคืนสินค้าสำหรับข้อบกพร่องที่เกิดจากด้านงานฝีมือ ร้านทองค้าปลีกสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีข้อบกพร่องด้านงานฝีมือ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังแบรนด์ กานต์ ในกรณีที่มีข้อบกพร่องจริงที่เกิดจากงานฝีมือการผลิตไม่ดี แบรนด์ กานต์ จะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ทันที ทั้งนี้ ภายใต้การอนุมัติของแบรนด์ กานต์ ในการขอคืนผลิตภัณฑ์ ร้านทองค้าปลีกจะต้องรับผิดชอบในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องไปยังจุดบริการส่งสินค้า ซึ่งเป็นจุดที่รับสินค้าคืนมาในตอนแรก โดยติดต่อมาที่แบรนด์ กานต์ ก่อนเพื่อรับคำแนะนำและแนวปฏิบัติกับการคืนสินค้าที่ร้านทองค้าส่ง

8. ร้านทองค้าปลีก 
ก. การสร้างบัญชีผู้ใช้
ในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอบนแพลตฟอร์ม ร้านทองค้าปลีกจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม ร้านทองค้าปลีกจะต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ใน การสร้างบัญชีผู้ใช้ของตน คือ ชื่อร้านทองค้าปลีก ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลทั้งหมดที่กำหนดในแบบฟอร์ม การลงทะเบียนที่จัดทำโดยแบรนด์ กานต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลบริษัท ชื่อบริษัท จำนวนสาขา หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี  เว็บไซต์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ในการลงทะเบียนและสร้างบัญชีบนแพลตฟอร์มร้านทองค้าปลีกจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการสร้างบัญชีและกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้บนแพลตฟอร์มนั้น

ในการสร้างบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม ร้านทองค้าปลีกยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้อันเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีผู้ใช้ของตนนั้นเป็นความจริง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเท่าที่ร้านทองค้าปลีกจะสามารถล่วงรู้ได้ ร้านทองค้าปลีกยืนยันเพิ่มเติมว่าร้านทองค้าปลีกไม่มีบัญชีก่อนหน้านี้บนแพลตฟอร์มที่แบรนด์ กานต์ ได้ยกเลิกหรือระงับไป

ข. ความปลอดภัยของบัญชี
บัญชีผู้ใช้ของร้านทองค้าปลีกแต่ละรายบนแพลตฟอร์มจะมีการรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสผ่าน รหัสผ่านของบัญชีควรเก็บไว้เป็นความลับของร้านทองค้าปลีก ร้านทองค้าปลีกต้องไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยรหัสผ่านเข้าบัญชีของตนบนแพลตฟอร์มกับบุคคลภายนอกใด ๆ

ในกรณีที่มีการละเมิดความปลอดภัยหรือรหัสผ่านที่ถูกล่วงละเมิด ร้านทองค้าปลีกจะต้องแจ้งให้แบรนด์ กานต์ ทราบทางอีเมลหรือผ่านทางแพลตฟอร์มโดยเร็วที่สุดที่ร้านทองค้าปลีกจะสามารถทำได้

ค. ความรับผิดชอบของบัญชี
ร้านทองค้าปลีกไม่สามารถโอนบัญชีผู้ใช้ของตนบนแพลตฟอร์ม หรือขาย ให้เช่า ให้ยืม หรือโอนสิทธิ์ให้บุคคลภายนอกได้

ร้านทองค้าปลีกจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ เนื้อหา และการละเว้นไม่กระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของตนบนแพลตฟอร์ม ร้านทองค้าปลีกไม่สามารถใช้บัญชีที่ไม่ได้เป็นของร้านทองค้าปลีกได้

แบรนด์ กานต์ ปฏิเสธความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาต ร้านทองค้าปลีกจะต้องรับผิดต่อการซื้อและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยหรือการใช้บัญชีผู้ใช้ของร้านทองค้าปลีกบนแพลตฟอร์มดังกล่าว

การที่แบรนด์ กานต์ ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มอย่างเคร่งครัด แต่แบรนด์ กานต์ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์และได้รับการป้องกันจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ ร้านทองค้าปลีกจึงตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีผู้ใช้ของตนตลอดจนข้อบังคับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลบนแพลตฟอร์ม โดยอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของแบรนด์ กานต์

ง. การยกเลิกบัญชี
ร้านทองค้าปลีกอาจยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของตนบนแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลาโดยทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ โดยแบรนด์ กานต์ สำหรับการลบบัญชีผู้ใช้

เมื่อบัญชีผู้ใช้ของร้านทองค้าปลีกบนแพลตฟอร์มสิ้นสุดลง กิจกรรมบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกลบโดยแบรนด์ กานต์ ยกเว้นในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย และปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของแบรนด์ กานต์ ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ผ่านมาจะถูกจัดเก็บโดยแบรนด์ กานต์ หลังจากการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เนื่องจาก แบรนด์ กานต์ จะไม่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและกิจกรรมของบัญชีผู้ใช้ ยกเว้นตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด แบรนด์กานต์ จึงสนับสนุนให้ร้านทองค้าปลีกสำรองข้อมูลใด ๆ ก่อนที่จะลบบัญชีผู้ใช้ของตนบนแพลตฟอร์ม

จ. การสั่งซื้อ
ร้านทองค้าปลีกอาจดำเนินการซื้อสินค้าที่เก็บไว้และมีจำหน่ายตามระบบการสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ของแบรนด์ กานต์ ร้านทองค้าปลีกจะต้องส่งคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม และภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงนับจากการอนุมัติคำสั่งซื้อ ร้านทองค้าปลีกอาจขอรับผลิตภัณฑ์ในสต็อกที่มีการสั่งซื้อไว้จากร้านทองค้าส่งที่กำหนด

เมื่อส่งคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม ร้านทองค้าปลีกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ คือ ร้านทองค้าปลีกจะต้องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่ง (1) รายการ ร้านทองค้าปลีกจะต้องรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจากร้านทองค้าส่งที่เลือกไว้ ณ จุดรับที่ระบุ ภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมง หลังจากได้รับอนุมัติคำสั่งซื้อ หรือภายในเที่ยงวันของวันถัดไป เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิง วันที่ทั้งหมดที่กล่าวถึงใน เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการนี้ให้หมายถึงวันทำการ

ร้านทองค้าปลีกรับทราบว่าการจัดซื้อดังกล่าวใด ๆ จะต้องกระทำระหว่างผู้ค้าปลีกและร้านทองค้าส่ง โดยไม่มีการแทรกแซงจากแบรนด์ กานต์

ฉ. การซื้อโฆษณาส่งเสริมการขาย
แบรนด์ กานต์ อาจเริ่มต้นการโฆษณาส่งเสริมการขายโดยเสนอการตั้งราคาพิเศษที่กำหนดโดยแบรนด์ กานต์ เพื่อกระตุ้นให้ร้านทองค้าปลีกขอรับผลิตภัณฑ์จากร้านทองค้าส่งรายใดรายหนึ่ง แบรนด์ กานต์ ต้องริเริ่มการโฆษณาส่งเสริมการขายดังกล่าวโดยติดสติกเกอร์ขอให้ร้านทองค้าส่งขายสินค้าในราคาที่กำหนดเมื่อมีการส่งสินค้าดังกล่าวไปยังร้านทองค้าส่ง

ช. การปรากฏตัวเพื่อขอรับสินค้าตามคำสั่งซื้อ
ร้านทองค้าปลีกจะต้องปรากฏตัวตามเวลาและสถานที่ที่กำหนดในการรับสินค้าเพื่อรับสินค้าตามคำสั่งซื้อจากร้านทองค้าส่ง

ในกรณีที่ร้านทองค้าปลีกไม่มาปรากฏตัว ณ เวลาที่กำหนดในการรับสินค้าตามคำสั่งซื้อ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ร้านทองค้าปลีกอาจถูกเรียกเก็บเงินสำหรับคำสั่งซื้อเต็มจำนวน

ซ. ข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกต้องและคำขอสินค้าทำตามสั่ง
ร้านทองค้าปลีกจะต้องรับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง และทั่วถึง โดยเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อใด ๆ ที่จัดทำขึ้น คำขอพิเศษและการพิจารณาใด ๆ เช่น การปรับแต่งที่จำเป็น ร้านทองค้าปลีกจะต้องให้ข้อมูลไว้ในคำสั่งซื้อที่จัดทำขึ้น หากมีร้านทองค้าปลีกเข้าใจว่าคำขอพิเศษและการพิจารณาใด ๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากแบรนด์ กานต์

ร้านทองค้าปลีกรับทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำตามสั่งใด ๆ อาจไม่มีจำหน่ายโดยมีความล่าช้าตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อตกลงเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้ ร้านทองค้าปลีกจะต้องรอคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาและข้อมูลในการขอรับผลิตภัณฑ์แบบทำตามสั่ง หากสามารถปรับใช้ได้

9. ร้านทองค้าส่ง
ก. กระบวนการระบุตัวตนและการตรวจสอบ
ร้านทองค้าส่งจะต้องมีคุณสมบัติและมีสิทธิ์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับร้านทองค้าปลีกตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อตกลงเหล่านี้ ร้านทองค้าส่งจะต้องส่งข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับร้านทองค้าส่งและการดำเนินธุรกิจกับแบรนด์ กานต์ ร้านทองค้าส่งจะต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลนี้ให้เป็นปัจจุบันตามที่จำเป็น

ข. ภาระผูกพันในการจัดหาผลิตภัณฑ์ตามที่ร้องขอ
ร้านทองค้าส่งจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าตนมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ร้านทองค้าส่งจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าตนครอบครองหรือสามารถหาผลิตภัณฑ์ที่ร้านทองค้าปลีกสั่งซื้อไว้ให้พร้อมจำหน่ายได้ ร้านทองค้าส่งจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ ในงานฝีมือ

ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งไปยังร้านทองค้าส่ง ผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ISO 9001 ทั้งหมด ร้านทองค้าส่งจะต้องรับผิดชอบในการใช้ความระมัดระวังและการป้องกันที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ค. ความอุตสาหะ
ทั้งร้านทองค้าส่งและแบรนด์กานต์ต้องทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดเกี่ยวกับคุณภาพและการส่งมอบผลิตภัณฑ์

ง. การดำเนินงานอย่างตรงต่อเวลา
ร้านทองค้าส่งรับทราบว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคำสั่งซื้อของร้านทองค้าปลีก ด้วยเหตุนี้ ร้านทองค้าส่งจะต้องใช้ความพยายามสูงสุดเพื่อให้แน่ใจว่า การดำเนินงานทั้งหมดจะเป็นไปตามกำหนดเวลาที่ระบุในคำสั่งซื้อ โดยเตรียมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคำสั่งซื้อให้พร้อมสำหรับการขอรับสินค้าตามเวลาที่กำหนด

เนื่องจาก ระบบการสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ของแพลตฟอร์มทำให้ร้านทองค้าปลีกสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในสต็อกได้เพียงอย่างเดียว แบรนด์ กานต์ รับประกันว่าสินค้าจะถูกส่งไปยังร้านทองค้าส่งภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมง หรือก่อนเที่ยงของวันทำการถัดไป แบรนด์ กานต์ จะต้องแจ้งให้ร้านทองค้าปลีกทราบถึงความล่าช้าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ไม่ปกติ

จ.  ภาระผูกพันในการรักษาความลับ
ร้านทองค้าส่งจะต้องรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของร้านทองค้าปลีก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นหรือเว้นแต่ร้านทองค้าส่งจะแนะนำร้านทองค้าปลีกให้กับแบรนด์ กานต์ รายการที่มีอยู่ในคำสั่งซื้อ รวมถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์และคำขอพิเศษใด ๆ ให้ถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับและส่วนบุคคลของร้านทองค้าปลีก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ร้านทองค้าส่งไม่สามารถเปิดเผยและให้ข้อมูลเช่นว่านั้นได้ เว้นแต่ (1) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคำสั่งซื้อ (2) เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการฉบับปัจจุบัน (3) โดยได้รับความยินยอมหรือ

การอนุมัติจากร้านทองค้าปลีก ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร (4) ตามที่กฎหมายกำหนดหรือคำสั่งศาลที่ถูกต้อง และ (5) ให้ข้อมูลแก่แบรนด์กานต์ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้ หรือเพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์ม

10. การซื้อ
ก. การซื้อผลิตภัณฑ์
แบรนด์ กานต์ ต้องขายผลิตภัณฑ์ให้กับร้านทองค้าปลีกโดยตรง ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในการรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อไว้จากร้านทองค้าส่งที่กำหนด

ด้วยเหตุนี้ ร้านทองค้าปลีกอาจส่งคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยใช้ตัวเลือกการสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ของแพลตฟอร์ม โดยเลือกร้านทองค้าส่งที่เหมาะสมที่ตนจะต้องรับผลิตภัณฑ์จากร้านทองค้าส่งรายนั้น ร้านทองค้าส่งจะได้รับประโยชน์จากดุลยพินิจในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น โดยมีเงื่อนไขว่าการกำหนดราคาจะยังคงเป็นแนวทางเดียวกับคำแนะนำที่ให้ไว้โดยแบรนด์กานต์ ดังนั้น การกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์เดียวกันที่ทำรายการไว้โดยร้านทองค้าส่งต่างรายกันจึงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

ในทางเลือกที่สอง ร้านทองค้าปลีกอาจซื้อผลิตภัณฑ์ตามโฆษณาส่งเสริมการขายโดยให้ราคาพิเศษตามที่ แบรนด์กานต์กำหนด ในกรณีเช่นนี้ ร้านทองค้าปลีกจะถูกขอให้รับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อไว้จากร้านทองค้าส่งที่ระบุไว้

ข. การยกเลิก
แบรนด์ กานต์ ดำเนินธุรกิจตามหลักความไว้วางใจและความเสมอภาคซึ่งกันและกัน

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง จะไม่สามารถยกเลิกได้หลังจากทำการสั่งซื้อแล้ว คำสั่งซื้อใด ๆ ที่ร้านทองค้าปลีกไม่มารับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจากสถานที่ส่งภายในระยะเวลาล่าช้าหรือภายในเจ็ด (7) วันให้ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

หากร้านทองค้าปลีกยกเลิกคำสั่งซื้อสาม (3) คำสั่งซื้อขึ้นไป แบรนด์ กานต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของร้านทองค้าปลีกบนแพลตฟอร์มดังกล่าว

11. มาตรฐานชุมชน
ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการ การกระทำ และการละเว้นไม่กระทำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์มและการได้รับและ/หรือข้อบังคับของผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้จึงตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วมในการใช้แพลตฟอร์มในลักษณะที่ยอมรับไม่ได้ ซึ่งรวมถึงการใช้แพลตฟอร์มเพื่อ
- ละเมิดกฎหมาย คำสั่งของรัฐบาล กฎระเบียบ หรือนโยบายที่ใช้บังคับใด ๆ
- ใช้วิธีการอัตโนมัติ เช่น สไปเดอร์ เครื่องมือวิเคราะห์คัดแยกข้อมูล หรือวิธีการที่คล้ายกันเพื่อดาวน์โหลดหรือดึงข้อมูลจากแพลตฟอร์ม
- ส่งหรือยื่นส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ไวรัส หรือไฟล์ที่สร้างความเสียหาย
- ทำให้เสียหาย แทรกแซงหรือสร้างความเสียหายให้กับแพลตฟอร์ม เซิร์ฟเวอร์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มนั้น
- มีส่วนร่วมในการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อกฎหมาย หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้แพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายดังกล่าว
- ทำซ้ำ แบ่งปัน คัดลอก แจกจ่าย หาประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือส่งถ่ายทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์กานต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินทางปัญญา ยกเว้นจะเป็นไปเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้
- แบ่งปัน เผยแพร่ แจกจ่าย หรือประกาศข้อความหรือข้อสังเกตที่เป็นเท็จหรือผิดกฎหมาย
- แบ่งปัน อัปโหลด หรือส่งสแปม จดหมายลูกโซ่ และเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์
- แอบอ้างเป็นบุคคล นิติบุคคล ธุรกิจ หรือบริษัท หรือจงใจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้
- รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้แพลตฟอร์ม โดยไม่ได้รับความยินยอมที่จำเป็น
- แยกส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือเจาะข้อมูลส่วนใดๆ ของแพลตฟอร์ม หรือพยายามทำเช่นนั้น
- ดำเนินการในลักษณะที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการนี้

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ รวมถึงแนวทางและมาตรฐานของแบรนด์ กานต์นอกจากนี้ ผู้ใช้ตกลงว่าแบรนด์ กานต์ อาจเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้แพลตฟอร์มและ/หรือยกเลิกหรือระงับบัญชีของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม โดยไม่ต้องรับผิดและไม่มีการลงโทษ หากผู้ใช้ดังกล่าวฝ่าฝืนหรือพยายามละเมิดภาระผูกพันใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้

12. ข้อพิพาทระหว่างร้านทองค้าปลีกและร้านทองค้าส่ง
แบรนด์ กานต์ ไม่ต้องรับผิดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างร้านทองค้าปลีกและร้านทองค้าส่ง ร้านทองค้าปลีกและร้านทองค้าส่งจะต้องสื่อสารกันอย่างสุภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ ตลอดจนการรับและการขอรับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างร้านทองค้าปลีกและร้านทองค้าส่ง แบรนด์ กานต์ สนับสนุนให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามตามสมควร เพื่อแก้ไขข้อพิพาทกันอย่างฉันมิตร แบรนด์ กานต์ อาจเข้าแทรกแซงเพื่อแก้ไขข้อพิพาทโดยไม่มีข้อผูกมัด ตามดุลยพินิจของตน เมื่อมีการร้องขอ ร้านทองค้าปลีกและร้านทองค้าส่งตกลงที่จะจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและข้อมูลใด ๆ ที่แบรนด์ กานต์ ร้องขอเพื่อประเมินข้อพิพาท หากแบรนด์ กานต์ เลือกที่จะเข้าไปแทรกแซง แบรนด์ กานต์ ไม่รับประกันว่าการแทรกแซงดังกล่าวจะสามารถแก้ไขข้อพิพาทได้ นอกจากนี้แบรนด์ กานต์ ไม่ให้การรับประกันหรือรับรองถึงผลลัพธ์ของการแทรกแซงและการระงับข้อพิพาท

ดังนั้น ร้านทองค้าปลีกและร้านทองค้าส่งตกลงที่จะปลดเปลื้องแบรนด์ กานต์ ให้พ้นจากข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด ภาระผูกพัน การเยียวยา และมูลฟ้องทุกรูปแบบที่ร้านทองค้าปลีกและร้านทองค้าส่งอาจมีหรือมีต่อเราอันเกิดจากการพิพาทระหว่างพวกเขา ร้านทองค้าปลีกและร้านทองค้าส่งตกลงที่จะผูกพันและอยู่ภายใต้คำแนะนำของแบรนด์ กานต์ และการตัดสินใจใด ๆ ที่แบรนด์ กานต์ มีขึ้นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทดังกล่าว ให้มีผลผูกพันและบังคับใช้ได้

13. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
นโยบายความเป็นส่วนตัวของแบรนด์ กานต์ ตามที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มได้ประกอบไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้ โดยการอ้างอิง ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์มจะอยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ แบรนด์ กานต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวต้องระบุว่า แบรนด์ กานต์ รวบรวม ใช้ จัดเก็บ และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอย่างไร

14. ไม่รับประกัน
แพลตฟอร์มและเนื้อหาบนแพลตฟอร์มมีการจัดเตรียมไว้ให้ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มีอยู่” เป็นหลัก โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการรับรองโดยชัดแจ้ง ตามกฎหมาย หรือโดยนัย เช่น การรับรองกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิด ความสามารถในการค้าขาย และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับรองใด ๆ ที่บอกเป็นนัย โดยการดำเนินการหรือการใช้งานทางการค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ปฏิเสธไว้อย่างชัดแจ้ง

โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น แบรนด์ กานต์ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าแพลตฟอร์มจะพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง ปราศจากข้อผิดพลาด และไม่หยุดชะงัก แม้ว่าแบรนด์ กานต์ จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่อง แบรนด์ กานต์ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าปัญหาหรือข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไขทันเวลาหรือแม้กระทั่งว่าจะได้รับแก้ไขหรือไม่

เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมออนไลน์ แบรนด์ กานต์ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าแพลตฟอร์มจะปราศจากส่วนประกอบที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัส ในการพิจารณาดังกล่าว ผู้ใช้ตกลงว่าการใช้งานแพลตฟอร์มของตนจะเป็นความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเองแต่เพียงฝ่ายเดียว

15. การปฏิเสธความรับผิด
แบรนด์ กานต์ ตัวแทน พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้รับเหมา และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ ที่เกิดจากแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ แบรนด์ กานต์ ตัวแทน พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้รับเหมา และบริษัทในเครือไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับ (1) ปัญหาใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์ม รวมถึงการเข้าถึงสารสนเทศส่วนบุคคลและข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต (2) การหยุดชะงักของบริการ จุดบกพร่อง หรือปัญหาอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแพลตฟอร์มใด ๆ และ (3) ไวรัสหรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ทำให

แพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งานเสียหาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ เนื้อหาที่เป็นอันตราย หมายถึง ไวรัส เวิร์ม โปรแกรมบันทึกการกดแป้นพิมพ์ สปายแวร์ หรือโปรแกรมและรหัสอื่น ๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ส่งผลเสียต่อซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

ไม่ว่าในกรณีใด แบรนด์ กานต์ ตัวแทน พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้รับเหมา และบริษัทในเครือของแบรนด์ กานต์ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้ในกรณีใด ๆ ต่อไปนี้ (1) การระงับ การสิ้นสุด การจำกัด หรือกำหนดขอบเขตใด ๆ ต่อบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม และ (2) การไม่สามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต แบรนด์ กานต์ จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียและความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายทั่วไป ความเสียหายจำเพาะ ความเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ข้อยกเว้นนี้ให้ใช้บังคับแม้ว่า แบรนด์ กานต์ จะทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

นอกจากนี้ แบรนด์ กานต์ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อม จำเพาะ หรืออันเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือการจัดหาหรือการรับผลิตภัณฑ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียทางธุรกิจ หรือรายได้ที่คาดหวัง การสูญเสียชื่อเสียงทางธุรกิจ การสูญเสียความเป็นส่วนตัว ความทุกข์ทางอารมณ์ ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน และการบาดเจ็บส่วนบุคคล

การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีค่าและมีมูลค่าสูงมักเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทางกายภาพอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่หน้าร้าน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เมื่อร้านทองค้าปลีกขอรับผลิตภัณฑ์จากร้านทองค้าส่ง แพลตฟอร์มจะทำหน้าที่เป็นวิธีการหรือช่องทางในการอำนวยความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น และจะต้องพิจารณาแยกส่วนกัน แพลตฟอร์มไม่สามารถรับประกันความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อและรับผลิตภัณฑ์จริงนอกแพลตฟอร์มได้ 

16. ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์
แพลตฟอร์มนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย แบรนด์ กานต์ ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าแพลตฟอร์มจะเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่อยู่นอกราชอาณาจักรไทย ผู้ใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์อาจไม่มีจำหน่ายหรือเหมาะสมในภูมิภาคนอกราชอาณาจักรไทย

หากผู้ใช้เลือกที่จะเข้าถึงแพลตฟอร์มจากนอกราชอาณาจักรไทย ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับในประเทศที่ผู้ใช้อาศัยอยู่

17. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
แพลตฟอร์มอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลภายนอก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น แบรนด์ กานต์ ไม่ได้เป็นกิจการในเครือของบุคคลภายนอก และแบรนด์ กานต์ ก็ไม่รับรองเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว ลิงก์บนแพลตฟอร์มไปยังเว็บไซต์บุคคลภายนอกมีไว้เพื่อความสะดวกและวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเป็นอิสระจากแบรนด์ กานต์ แบรนด์ กานต์ ไม่ได้เป็นตัวแทนและไม่ได้รับประกันเกี่ยวกับ (1) ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์บุคคลที่สาม และ (2) บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
  
18. กฎหมายที่ใช้บังคับและการอนุญาโตตุลาการภาคบังคับ

ก. กฎหมายที่ใช้บังคับ
เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย (เว้นแต่จะมีการขัดแย้งกันใด ๆ ของกฎหมาย ระเบียบหรือหลักการซึ่งอาจอ้างถึงกฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่น)

ข. การระงับข้อพิพาท
ข้อพิพาทใด ๆ ให้ระงับโดยอนุญาโตตุลาการเท่านั้น ยกเว้นข้อพิพาทที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลต่าง ๆ และเว้นแต่ผู้ใช้จะเลือกไม่เข้าร่วมกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้

ค. เขตอำนาจศาล
เรื่องต่อไปนี้อาจถูกนำขึ้นศาลที่มีเขตอำนาจซึ่งตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย: (1) ข้อพิพาทใด ๆ ที่ร้องขอคำสั่งห้ามหรือการบรรเทาทุกข์ประเภทอื่น ๆ หรือ (2) ข้อพิพาทในการบังคับใช้สิทธิและภาระผูกพันที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้

ง. การเลือกไม่ใช้สิทธิ
หากต้องการยกเลิกการใช้สิทธิตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ผู้ใช้จะต้องส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับแบรนด์ กานต์ ก่อนหรือขณะสร้างบัญชีบนแพลตฟอร์ม และ/หรือในการใช้งานแพลตฟอร์มครั้งแรก แบรนด์ กานต์ ต้องอนุมัติคำขอเลือกไม่ใช้สิทธิซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อกำหนดเหล่านี้

คำขอเลือกไม่ใช้สิทธิที่ได้รับอนุมัติใด ๆ จะส่งผลให้ข้อพิพาทถูกโอนไปยังและจัดการโดยศาลที่มีเขตอำนาจในราชอาณาจักรไทย แทนที่จะเป็นอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่และยกเว้นที่กล่าวมาข้างต้น ข้อพิพาททั้งหมดจะถูกส่งไปยังอนุญาโตตุลาการภาคบังคับ

จ. กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
ก่อนที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการใด ๆ ผู้ใช้ตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อแก้ไขข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการโดยการเจรจาโดยสุจริต

หากข้อพิพาทไม่สามารถยุติได้ฉันท์มิตรภายในช่วงเวลาที่มีความความล่าช้าพอสมควร ข้อพิพาทดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังอนุญาโตตุลาการ การดำเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินการตามมาตรฐานที่สถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งประทศไทยกำหนด กระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการจะมีอนุญาโตตุลาการหนึ่ง (1) คนเป็นประธาน เว้นแต่ลักษณะของข้อพิพาทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ภาษาที่ใช้ในกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการต้องเป็นภาษาอังกฤษ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะต้องได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร

คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจประกอบด้วยความเสียหายและการบรรเทาทุกข์ เช่นเดียวกับศาลยุติธรรม คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน โดยจะไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้
ข้อความใดก็ตามในมาตราไม่ห้ามมิให้แบรนด์กานต์ร้องขอการบรรเทาทุกข์ต่อศาลที่อำนาจเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน

19. บทบัญญัติทั่วไป

ก. การมอบหมายสิทธิ์
แบรนด์ กานต์ อาจมอบหมายภาระผูกพันของตนและสิทธิ์ที่ได้รับตามเงื่อนไขข้อกำหนดเหล่านี้ ทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตให้โอนสิทธิ์และภาระผูกพันของตนภายใต้ข้อตกลงนี้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก แบรนด์ กานต์

ข. การตีความ
ในเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้ ถ้อยคำที่เป็นเอกพจน์ให้ถือว่ารวมถ้อยคำที่เป็นพหูพจน์ด้วย หากบริบทบ่งชี้ว่าเป็นไปในแนวทางนี้ คำที่บ่งบอกถึงเพศใดเพศหนึ่งให้ตีความว่ารวมถึงเพศทั้งหมด ตามที่นำมาใช้ในเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการนี้ คำว่า “รวม” หรือ “รวมถึง” ให้ถือว่า หมายถึง รายการทั้งหมดที่ระบุไว้ โดยไม่มีการจำกัดในประเภทใด ๆ

ค. ข้อตกลงทั้งหมด
เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้ พร้อมด้วยคำสั่งซื้อและเอกสารใด ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้ ให้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้และแบรนด์ กานต์ ที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญในเงื่อนไขและข้อตกลงนั้น เงื่อนไขและตกลงเหล่านี้ให้เข้าแทนที่การเจรจาและการตกลงกันก่อนหน้านี้ทั้งหมดระหว่างผู้ใช้และแบรนด์กานต์เกี่ยวกับสาระสำคัญในเงื่อนไขและข้อตกลงเที่นี้

ง. ไม่มีการสละสิทธิ์
หากแบรนด์ กานต์ ไม่ทวงถามให้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ จะไม่ถือว่าแบรนด์ กานต์ สละสิทธิ์ของตน และจะไม่เป็นการปลดเปลื้องภาระผูกพันของผู้ใช้งานตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้ นอกจากนี้ หากแบรนด์ กานต์ ล่าช้าหรือไม่ได้ใช้สิทธิ์ใด ๆ ของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ จะไม่ได้รับการตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ของแบรนด์ กานต์

จ. การแยกกันของข้อบังคับ
หากข้อบังคับใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายหรือศาลที่มีอำนาจ ข้อกำหนดดังกล่าวให้แยกออกจากเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ หรือให้เขียนขึ้นใหม่เพื่อรักษาเจตนารมณ์ดั้งเดิมตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต โดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดที่เหลือที่มีอยู่ในเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการนี้ ซึ่งยังคงมีผลผูกพันและบังคับใช้ได้

20. คำถามและความคิดเห็น
แบรนด์ กานต์ ยินดีรับฟังคำถาม ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ แพลตฟอร์ม และผลิตภัณฑ์ โดยสามารถส่งคำถาม ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นดังกล่าวมายังแบรนด์ กานต์ ผ่านทาง

หมายเลขโทรศัพท์: 02-460-9282
อีเมล: info@goldbygarn.com
แชทออนไลน์: @goldbutler

เงื่อนไขการใช้บริการ

ไซต์สต๊อคพร้อมส่งจำนวนที่สั่ง
477
477
477
รวมจำนวนชิ้น0ชิ้น