หมวดหมู่
น้ำหนัก

กิจกรรม Gold by Garn The 1st Season

10/03/2024

กิจกรรมแจกทอง
Garn presented Gold by Garn The 1st Season
ประมวลภาพผู้โชคดีรับรางวัลแหวนทองระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 12 กรกฏาคม 2566
 
กิจกรรมแจกชิ้นงานแหวนทองรูปพรรณ 96.5% จากแบรนด์ กานต์ ลุ้นรับชิ้นงานแหวนทอง และของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
ติดตามได้ที่ Facebook : Gold by Garn
  
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลแต่ละสัปดาห์

รายละเอียดกิจกรรม
     หนึ่งในกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นทองกับแบรนด์ กานต์ เครื่องประดับทองรูปพรรณ 96.5% ที่จัดรายการจบไปแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา มีการลงทะเบียนชิงโชคและจับรางวัลในไลฟ์สดทางเฟซบุ๊ก GoldbyGarn
 
ขั้นตอนในการร่วมกิจกรรมมีดังนี้
     ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนทาง Google Form โดยกรอกชื่อ นามสกุล อีเมล และตอบแบบสอบถาม (ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด) บริษัทฯ จะพิมพ์ชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนเข้ามาทั้งหมด นํามารวมกันไว้ในกล่องจับรางวัลแบบหมุนได้สีใส สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้ว โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ น่าเชื่อถือจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน พร้อมทั้งอ่านชื่อนามสกุลของผู้โชคดีทันที เพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่อยู่ในสถานที่จับรางวัลทราบโดยทั่วกัน ผู้โชคดีจะมีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลตลอดกิจกรรม ซึ่งจะตัดสินจากรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด

ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 20 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทั้ง 12 ครั้ง ในวันถัดจากวันจับรางวัล เวลา 09.00 น. ผ่านทาง Facebook / GoldbyGarn

สถานที่จับรางวัล ณ บริษัท กานต์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด ตั้งอยู่เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 ห้องเลขที่ 2900 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กําหนดการจับรางวัล 12 ครั้ง ดังนี้

จับรางวัลครั้งที่ 1   ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 690/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.
จับรางวัลครั้งที่ 2   ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 691/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
จับรางวัลครั้งที่ 3   ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 692/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
จับรางวัลครั้งที่ 4   ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 693/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 4 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
จับรางวัลครั้งที่ 5   ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 694/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
จับรางวัลครั้งที่ 6   ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 695/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 6 วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
จับรางวัลครั้งที่ 7   ในวันที่ 7 มิถนายน 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 696/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 7 วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
จับรางวัลครั้งที่ 8   ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 697/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 8 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
จับรางวัลครั้งที่ 9   ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 698/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 9 วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
จับรางวัลครั้งที่ 10   ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 699/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 10 วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
จับรางวัลครั้งที่ 11   ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 700/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 11 วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
จับรางวัลครั้งที่ 12   ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 701/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 12 วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.

     รางวัลแหวนทองรูปพรรณ 96.5% ทุกรางวัล จะคํานวณจากราคาทองคําแท่งขายออก ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566 โดยอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคํา

เงื่อนไขการรับรางวัล

  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยนําบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 1 ชุด และสําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท กานต์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 ห้องเลขที่ 2900 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันและเวลาทําการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง Inbox Facebook / GoldbyGarn หรือ Line official: @goldbygarn รวมถึง ต้องมารับรางวัลด้วยตนเองภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประกาศผลในแต่ละครั้ง หากพ้นกำหนดดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการให้ผู้โชคดีที่มีรายชื่อลำดับสำรองเป็นผู้รับรางวัลแทน (ลำดับสำรองเรียงตามลำดับตอนจับรางวัล)
  • หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตนเองได้และมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นรับรางวัลแทน บุคคลนั้นจะต้องมีใบมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ ในการจับรางวัลแต่ละครั้ง ผู้โชคดีแต่ละท่านมีสิทธิจะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ทั้งนี้ ผู้โชคดีรายดังกล่าวสามารถเข้าร่วมลุ้นรับรางวัลอื่น ๆ ในครั้งต่อไปได้อีกตลอดระยะเวลากิจกรรมที่เหลืออยู่ของ
  • รางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้ง ไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบพร้อมยินยอมปฏิบัติตามกติการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
  • พนักงาน และครอบครัวของพนักงานบริษัท กานต์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด รวมทั้งบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ
  • บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ชื่อ และนามสกุลหรือข้อมูลอื่นๆของผู้โชคดี ไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้โชคดีได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อดําเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ เพื่อประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ไม่ว่ารูปแบบใด โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

     ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โชคดีไว้จนกว่าการดําเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้โชคดีสามารถเข้าถึง ขอสําเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล ส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทําลาย ระงับการใช้ ขอให้ดําเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ถูกต้องเป็นปัจจุบัน รวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้โชคดีสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดที่ปรากฎใน เอกสารนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook / GoldbyGarn หรือโทร 02-460-9212

ความคิดเห็นของคุณ
*
*
เฉพาะผู้ที่สมัครสมาชิกแล้วเท่านั้น ที่จะสามารถให้ความคิดเห็นได้

เงื่อนไขการใช้บริการ

ไซต์สต๊อคพร้อมส่งจำนวนที่สั่ง
477
477
477
รวมจำนวนชิ้น0ชิ้น